สำนักงาน กสทช.

สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

บทบาทหน้าที่

บทบาทหน้าที่ของ ทส.

มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยี มาตรฐานทางเทคนิค และการบริหารคลื่นความถี่ จัดทำแผนความถี่วิทยุ ประสานงานและจัดสรรความถี่วิทยุ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จัดทำมาตรฐานและลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิค สำหรับกิจการที่ใช้คลื่นความถี่ ตรวจสอบ และให้ความเห็นประกอบการอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทส. มีระบบออนไลน์อะไรบ้าง ?

ระบบออนไลน์ที่ ทส. มี

DTV_Station

ระบบฐานข้อมูลทางเทคนิคของสถานีวิทยุคมนาคมสำหรับให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

คลิกที่นี่

ERP Converter

ระบบคำนวนกำลังส่ง/กำลังส่งออกอากาศ ของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง

คลิกที่นี่

E-RAS

ระบบยื่นรายงานการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียงหลัก

คลิกที่นี่

DB

ระบบฐานข้อมูลการอนุญาตการใช้ความถี่วิทยุ ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม และใช้เครื่องวิทยุคมนาคม สำนักงาน กสทช.

คลิกที่นี่